Bazı elzem bilgiler

İMANI BESLEYENLER VE KORUYAN ELZEM BİLGİLER

» Akıl gözdür. Göz ışıkta görür. Işık Vahiydir.

» İslamiyet tek hak dindir. İslamiyet’ten başka din kabul edilmez.

» İman ve İslam demek; Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflere inanmak demektir.

» İslam Âlimlerinin kitapları bu iki kaynağın açıklamalarıdır.

» Ehl-i Sünnet Âlimlerinin kitaplarına inanan; Allah kelamına inanmış olur.

» İlim, Amel, ihlâs sahibi Müslümanlara, İslam Âlimleri

kitap-300x188 Bazı elzem bilgiler  » Ehl-i Sünnet Mezhebi tektir. Kurucusu İmam-ı Azam’dır. “Ebu Hanife”

» Ehl-i sünnet Mezhebinin imamları: “Maturudi ve Eş’ari” dir.

» Ehl-i Sünnet Âlimleri Muradullahı ve Muradı Resulillahı amaçlar ve açıklar.

» Ehl-i Bid’at, görüşlerine pis emellerine şahit gösterme gayretindedirler.

» Bid’at Mezhebe: Müteşabihatı yanlış tevil edenler sebep olmuştur.

» Bid’at Ehlinin İslamiyet’e zararları, Kâfirlerin zararlarından daha çoktur.

» İman aklın erdiğini değil; Peygamberin bildirdiğini tasdiktir.

» İman: Allahu Tealanın sevdiklerini sevmektir. Düşmanlarını düşman bilmektir.

» Felsefecilerin ilmini kabul eylemek; Enbiyayı inkâr eylemektir.

» Cem-ı zıddeyn muhaldir. İtikat ile şüphe birlikte bulunamaz.

» Müslümanlar Hayr’ul beriyyeh Eşref’i Mahlûkattır.

» Bugün Müslümanlar üç büyük fırkaya ayrılmışlardır. Ehli sünnet, Şii ve Vehhabi.

» Ehl-i sünnet, Eshâbı-ı kirama tabi hakiki Müslümanlardır. Tek hak fırkadır.

» İtikatta tek hak mezhep (fırka) Ehlisünnettir. Sahtelerinden sakınılmalıdır.

» Şiiler, Eshab-ı kirama düşmandırlar. Yahudiler kurmuştur. Batıl fırkalardandır.

» Vehhabiler, Sünni ve Şiilere düşmandırlar. İngilizler kurmuştur. Batıl fırkadır.

» Kendini samimi Müslüman sanan kâfirler: Ya Müşrik ya da Mülhiddir.

» Müşrik: Allahu tealaya ortak koştuğunun farkında değildir.

» Mülhid: Sırf kendi görüşünü esas alarak Kur’an-ı Kerime uyduğunu sanandır.

» Ehl-i Kitap dâhil kâfirler Şerrülberiyeh Ezeli mahlûkattır. Belhüm edaldir.

» Şirk en büyük zulümdür. Ayeti kerime mealidir. Kâfirlere mazlum denilmez.

» Kâfirin ölüsüne ve dirisine dua etmek küfürdür.

» Küfrün; Hükmî, İnadî ve Cehlî kısımları bilinmeli ve sakınılmalıdır.

» Bid’at mezheplerinin tamamı itikadı sebebiyle cehenneme gireceklerdir.

» Bid’at ehli cehennemin köpekleridir. Hadis-i şerif mealidir.

» Bid’at mikrobu kuduz mikrobu gibidir. Hadis-i şerif mealidir.

» Kişinin dini arkadaşının dini gibidir. Hadis-i Şerif mealidir.

» İtikatta ayrılık azab ve felakettir. Sapıklıktır. Dalalettir.

 

AMELİ BESLEYEN VE KORUYANLAR ELZEM BİLGİLER

» İbadetlerin en kıymetlisi: fıkıh öğrenmek ve öğretmektir. Hadis-i Şerif

» Fıkıh öğrenmeden, Tefsir öğrenmeye kalkışmak iflasın alametidir. Hadis-i Şerif

» Tasavvufu ihmalle fıkha yönelen ‘Sapık’ olur. İmam- ı Malik rahmetullahi aleyh

» Fıkıh kişinin lehine ve aleyhine olanı bilmektir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh

» Hâkim-i Mutlak Rab’tır. Kul mükelleftir.

» Peygamber ve Müctehidler de mükelleftir. Hüküm koymaları mecazîdir

» Nefsini bilen mutlaka Rabbini bilir. Hadis-i Şerif

» Mükellefin hüküm koyma yetkisi yoktur.

» Hüküm İllete göre verilir. Hikmete göre değil. Usul-u fıkh

» Açık Nass olan yerde İçtihat yapılamaz. Usul-u fıkh

» Müctehid: Nass’da kapalı olan hükmü içtihad ile açığa çıkarandır.

» Ef’ali mükellefin sekizdir. Emr eden de Yasak eden de Allah-u Teâlâ’dır.

» Müslümanlar ya Müçtehit ya da mukallittir.

» Müçtehit için dini deliller; Kitap, Sünnet ve İcmadır.

» Mukallidin için delil; sadece taklit ettiği Müçtehidin Kıyasıdır.

» Fukuhanın tabakaları 7’dir. Bu tabakada yeri olmayan yol eşkıyasıdır.

» Her asırda 6. Tabakadan Âlim bulunur. Bu Âlimi tanıyan kurtulur.

» Bize düşen 6. Tabakaya ulaştıran 7. Tabaka âlimine kavuşmaktır.

» Dinde; Fasık’ın sözüne itibar edilmez. Şahitliği kabul edilmez.

» Adil olana itibar edilir. Dini konuda istişare adil olanla yapılır.

» Yasaklardan sakınmak; Emirlere uymaktan önce gelir.

» Farz ve vacip asli vazife; Sünnet ve tamamlayıcı vazifemizdir.

» Sünnet ve nafilenin geçerli olmamasının şartı, farz ve vacip borcu olmamaktır.

» Hak Mezhep İmamları, Kitap ve Sünnetten kıl kadar ayrılmamışlardır.

» Âlimlere düşmanlığın küfür oluşu bu sebepledir.

» Müçtehitlerin içtihat farklılıkları: Rahmettir.

» Müçtehit olmayanların içtihada kalkışmaları: Dine ortak olmaktır. Fitnedir.

» Meşakkat durumlarında diğer mezhepleri taklit caiz kılınmıştır.

» Ruhsat ile cem’i taktim- tehir ile çözüm ve kolaylıklar sağlanmıştır.

» Telfik’i kabul ilhad, taklidi inkâr taasub tur.

» Zaruretler, zaruret miktarınca haramları mubah kılar.

» Fıkhın bölümleri: “İbadât, Müamalât, Münakahât ve Ukubât” tır

» Riba da malın tamamı haramdır. Yalnız faizi haram sanmamalıdır.

» Bugün ehli sünnet mezhebinde olanlar dört hak mezhepte toplanmıştır.

» Hak mezhepler: dini doğru yaşayanların kaleleridir.

» Mezhepsizlik: dinsizliğe giden köprüdür.

» Her bid’at: Delalettir. Her delalet cehennemdedir. Hadis-i Şerif

» Bid’at ehlinin ibadetlerini ve cihadını Allahu Teâlâ kabul etmez. Hadis-i Şerif

» Bid’at ehlinden sakınmak kâfirden sakınmaktan önce gelir.

» Bid’at ehlini takdir etmek Allah-u Teâlâ’yı tenkit etmek olur.

 

AHLAKI BESLEYEN VE KORUYAN ELZEM BİLGİLER

» “Sen elbette Hulki Azim üzeresin.” Ayet mealidir.

» “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim”. Hadis-i Şerif mealidir.

» Medeniyet: Fen, Sanat ve Güzel ahlak ile olur.

» Güzel ahlaka ve fen bilgilerine sahip olan Müslüman’a: ”Medeni”

» Fende ilerlemiş, ahlakı bozuk olana: ”Zalim, Gerici, Eşkıya, Diktatör”

» Fende geri, ahlakı bozuk olana: ”Vahşi yani Adi”

» İlim, Amel ve İhlas tan biri olmayan alim taslağına: “Yobaz”

» Allah-u Teala, insanda: “Akıl-Kalb-Nefs” yarattı.

» Akıl; zararlıyı yararlıdan ayırtmak kabiliyetidir. İslamiyet’i bulan aklıselim

» Ahlak(Huy):İyi ve fena şeyleri yapma arzusuna kalbe yerleşmesine denir.

» Nefis; Hoşa gideni yapma arzusudur. Yasakları yapma nefsi kuvvetlendirir.

» Nefis; Zararlı şeyleri iyi gösterip kalbi karartır. Arifler kalbi temizler.

» Müzik: Nefsin gıdası, Ruhun zehiridir.

» Kalbi nefsin zararlarından korumak: Arif ve Velilerin metodu ile olur.

» Kalbi dünya düşüncesinden korumak kalbin Mürşidden feyz almasıyladır.

» Mürşid: İslamiyeti iyi bilen İslama tam uyan ihlas sahibi ehli-sünnet alimidir.

» İhlas: İbadetleri sırf Allah-u Teala için yapmak başka menfaat düşünmemektir.

» Kalpte ihlâs hâsıl olması; Kalbin zikretmesi ile olur.

» Nefsi tezkiye için; Her zaman çok kere “lailahe illallah” okumalıdır.

» Kalbi tasfiye için;Her zaman çok kere “estafirullah” okumalıdır.

» İslam Âliminin sözlerinde Rabbani tesir vardır. Etkisine kapılan kurtulur.

» Kâfirin sözlerinde küfrün eseri vardır. Tesirinde kalan kâfir olur.

» Kalp hastalığına şifa Velilerin sözlerinde Kâfirlerin sözlerinde değil.

» Evliyanın ruhlarının anıldığı yere rahmet iner. Hadis-i Şerif mealidir.

» Her Müslüman, Sohbet-i Salihin aramalıdır.

» Hiçbir şey, Sohbet-i Salihin gibi faideli değildir.

» Bugün hak tarikatların çoğu asli vasıflarını kaybetmişlerdir.

» Cahillerin dine yardım etmeye kalkışması; Dine faide değil zarar verir.

» Kalbi hasta olanlar Velilere, Veli bulamayanlar kitaplarına müracaat etmelidir.

» Nifak, Şirk, Küfür tehlikesinde olanın kalp mütehassısına gitmesi farzı ayındır.

» Müridin istidadını bilmeden zikir talimi haramdır.

» Kalbi şeytanın köpeği olan; kin, öfke, şehvet ve kibirden korumalıdır.

» Enaniyet, gadabiyet, nefsaniyet ve şeytaniyet bütün kötülüklerin anasıdır.

» İhlâssız amel, sahte para gibidir. Ubeydullahı Ahrar. “rahmetullahi aleyh”

» İlham: İlmin sebeplerinden biri değildir. Akaid-i Nesefi

» İstikamet, kerametten evladır. Hadis-i Şerif mealidir.

» Fıkhı ihmal ile tasavvufa yönelen “Zındık” İmam-ı malik rahmetullahi aleyh.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*